ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΥΨΗ»

Αναρτήθηκε στις 28/08/2023, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7- 3-2023 ΚΥΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης– ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, (ταχυδρομική διεύθυνση: Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη 546 21, 8ος όροφος), ή σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: kalypsi@mdat.gr, έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος δύναται δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν την μίσθωση των ακινήτων.

β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313 317347 και 2313 317360, καθώς και στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα τηλέφωνα 2310 729270 και 2310 729275, για τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους.