1. Έγκριση σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑγια την εκτέλεση Του έργου «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υποβολή προς χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση οδών Φιλιππουπόλεως- Βενιζέλου- Δαβάκη»» 2.Έγκριση σχεδίου σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας.

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: