1.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 και ένταξη της συμφωνίας πλαισίου σύνταξης μελετών ανάπλασης ελεύθερων χώρων του. 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω μελέτης, προεκτιμώμενης αξίας 74.400 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: