Α) Έγκριση όρων διακήρυξης των έργων και διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή των έργων με τίτλο:  Αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με προϋπολογισμό 1.700.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με προϋπολογισμό 850.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Β) Έγκριση όρων διακήρυξης των έργων και διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών (άνω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή των έργων με τίτλο:  Ανάπλαση των οδών Φιλιππουπόλεως – Βενιζέλου – Δαβάκη του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με προϋπολογισμό 14.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  Κατασκευή Βιοκλιματικού/ Ενεργειακά αυτόνομου Κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με προϋπολογισμό 30.000.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: