α. Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 14.6iv33.33.9.1 /29.11.2021 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ" β. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Αριθμός Απόφασης:

369

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: