Α)Ακύρωση μερικώς της υπ' αριθ. 181/06.10.2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ανάθεση του έργου (σκέλος Β).

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: