Ακύρωση διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ!Ν – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ.μελ. 64/2014 προϋπολογισμού 250.000,00€ και επαναδημοπράτηση του με το ποσό των 550.000,00€

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: