Ακύρωση της με αριθμ.258/18 απόφασης Ο.Ε, συμμόρφωση της Α.Α προς τις με αριθμ.12/19 και 13/19 αποφάσεις της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.2-3 του ν.4412/16, στα πλαίσια της προσωρινής κατακύρωσης για τα τμήματα 1-6 για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: