Ανάκληση της ΠΝΠ από 20-4-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [:«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», ΦΕΚ Α’ 41 / 20-04-2015].

Αριθμός Απόφασης:

268

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: