«Ανάληψη αρμοδιοτήτων του άρθρου 94,παρ.3Β(περ.9,10,11,13,22) του Ν.3852/2010».

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: