Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 298.113,66€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Αριθμός Απόφασης:

093

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: