Αποδοχή ή μη της μετατόπισης μίας (1) Υπέργειας Μονάδας Δικτύου (καμπίνα) σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου. ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αρ. 19787/ΔΤΥ/4107.14.09.2021 αίτηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: