Αποδοχή της απόφασης ένταξης και έγκριση της τροποποίησης (4η τροποποίηση) του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο», με κωδικό ΟΠΣ 5001351, του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: