Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανοικτές θάλασσες- προώθηση και υποστήριξη των παιδιών των Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 στο «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά 2014-2021», στην οποία συμμετέχει ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ως Συνδεδεμένος Εταίρος, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ένταξης και της χειραφέτησης των Ρομά», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - EOX).

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: