Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης, αξιολόγησης των προσφορών για τα τμήματα 1 και 2, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, Υποέργο 1 της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: