Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας « Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» (κωδικός πρόσκλησης

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: