Αποδοχή της τροποποιητικής απόφασης ένταξης με αρ.πρωτ. 1969/27-04-2021 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (κωδικός πρόσκλησης 089.6e).

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: