Απόδοση γενομένων δαπανών Παγίας Προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης ποσού 3.824,26 € και απαλλαγή υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

382

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: