Απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθ. 739/17.09.2012 Χ.Ε. πληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: