Απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθ. 740/06.09.2012 Χ.Ε. πληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: