Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2071/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: