Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 9209/2020 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ΄ Μονομελές

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: