Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της με α.π. 69626/2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (προσφυγή ενώπιων της Επιτροπής του άρθρου 152 του ΔΚΚ)

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: