)Απόρριψη της ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 2) Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 08.07.2014, όπως αυτό προκύπτει από το πρακτικό για το έργο: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικ

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: