Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Κελίδη Ηλία, «Καφενείο» οδός Βαϊνδηρίου 2

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: