Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Λοχ. Ντούρμα 44, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Τσιβίκη Αθηνάς του Ιωάννη για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: