Χορήγηση έγκρισης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κο Χρίστογλου Αντώνιο όπως παραστεί ατις 25’1’2013 ενώπιον του Δ πολ. Τμ. Του Αρείου Πάγου προς υποστήριξη κλήσης μας (και της σχετικής αναίρεσης μας) κατά τωμ α. Πρόδρομου Αναστασιάδη κ.λπ. (σύνολο 4 αναιρεσιβλήτων). Με την παρούσα μας εγκρίνεται τόσ

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: