Διατύπωση γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Αμπελοκήπων στους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου μας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: