Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης σε αθλητικούς συλλόγους και φορείς, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αριθμός Απόφασης:

06

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: