Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της κατατεθείσας αίτησης της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: