Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, μετά από ματαίωση διαγωνισμού (κήρυξης άγονου) για το τμήμα 3: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και σίτισης αδέσποτων ζώων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: