Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, μετά από ματαίωση διαγωνισμού (κήρυξης άγονου) για το τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: