Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: