Τροποποίηση Σύμβασης, Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο «ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP», ΑΦΜ 800731505, για το τμήμα 4 : «Προμήθεια ενός Λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού»στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135230 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 927/21 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: