Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: