Έγκριιση μετάβασης του δημοτιικού λεωφορείίου με αριιθμό κυκλοφορίίας ΚΗΟ 8551 γιια την μεταφορά του επίίλεκτου τμήματος παραδοσιιακών χορών του Δήμου μας, στην Ξάνθη από τιις 4 ΙΙουλίίου έως 5 ΙΙουλίίου 2015.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: