Έγκριση δαπάνης που επιδικάστηκε με ανέκκλητη δικαστική απόφαση και ψήφιση της πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: