«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022».

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: