«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών “Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κωδικός Πράξης/ MIS (ΟΠΣ) : 5036184

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: