Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», με κωδικό ΟΠΣ 5041736.

Αριθμός Απόφασης:

098

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: