Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», με κωδικό ΟΠΣ 5041736

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: