«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2019-2020»

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: