Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών της Δράσης 2 «Δικτύωση» και της Δράσης 3 «Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376002, που συγχρηματοδο

Αριθμός Απόφασης:

317

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: