Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών της Δράσης 2 “Δικτύωση” και της Δράσης 3 “Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση”, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη” με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376002, που συγχρημ

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: