Έγκριση έκδοσης 3 εγγυητικών επιστολών συμμετοχής καλής εκτέλεσης της ΚΔΕΔΑΜ στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον επαγγελματικής φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων, συνολικού

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: