Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 11.172,00€ για την ΚΗΦΗ της ΚΔΕΔΑΜ.

Αριθμός Απόφασης:

432

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: