Εγκριση γενομένων παραστάσεων από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κο Χρίστογλου Αντώνιο (πάγια αντιμισθία), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ ιγ του Ν. 3852/10) στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και για τις παρακάτω υποθέσεις που αφορούν το Δήμο μας:

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: