Έγκριση ή μη Πρακτικού παράδοσης , για το τμήμα 4 : «Προμήθεια ενός Λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού» στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135230 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 927/21 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με την εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο «ΑΔΑΜΙΔΗΣ AUTO GROUP», ΑΦΜ 800731505

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: