«Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’αριθμ. 774/23 διακήρυξης για το υποέργο 1 « Δημιουργία Γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης», για τα τμήματα 1, 2 και 3 με με α/α συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ 192131, 192132 και 192133, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: