Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Αρ. μελ. 01/2020, προϋπολογισμού 571.308,40 € με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: